تبلیغات
تسنیم

تسنیم
قالب وبلاگ


خلقت حوّا
بدین ترتیب آدم ابوالبشر آفریده شد و مسجود فرشتگان گردید و به این مقام بزرگ نـایـل آمـد كـه شـایـسـته منصب خلیفة اللهى حق شود، اما نیروها و غرایزى كه از روى حكمت الهـى در وجـودش نهفته بود براى ادامه زندگى ، نیازمندى هاى دیگرى برایش به وجود آورد، از طرفى هدف از این خلقتِ با ارزش و امتیازهایى كه بدو داده شد، تنها شخص آدم و آن یـك فـرد بـه خـصـوص نـبـود، بـلكـه خـدا مـى خـواسـت تـا از او نسل هاى دیگر و انسان هاى بیشترى به وجود آورد و ارزش واقعى و گوهر اصلى این نوع خـلقـت را مـیـان افراد باتقوا و بندگان با اخلاص خود به فرشتگان بنمایاند. به همین جـهـت ، بـه خـلقـت فـرد دیـگـرى از ایـن نـوع احـتـیـاج بـود تـا زوج وى گـردد و نسل آدم از آن دو در جهان پدید آید.
و از سـوى دیـگـر آدم از تـنـهـایـى رنـج مـى بـرد و مـونـسـى مـى خـواسـت تـا مـوجب آرامش دل و آسـایـش جـان او شـود و از تـنـهـایـى بـرهـد. بـه هـمـیـن دلیـل بـود كه خداى تعالى حوّا را از زیادىِ گِلى كه آدم را از آن خلق كرده بود، آفـریـد و جـان و روح در كـالبـدش دمـیـد و هـمـانـنـد آدم خـلقـتـش را كامل گردانید.
و در روایـتـى اسـت كـه خـداونـد حـوّا را از بـدنِ خـود آدم آفـریـد، و چـون مـردان از آب و گـِل خـلق شـده انـد، هـمـّت و هـدفـشـان رسـیـدن بـه هـمـان آب و گـِل (و ازدیـاد آن ) اسـت ، و زنـان چـون از مـردان آفـریـده شـده انـد، هـمـّت و هـدفـشـان مردانند(یعنى تا جاى ممكن ، باید آن ها را از معاشرت با مردان حفظ كرد).
(22)
بـه هـر صـورت حـوّا خـلق شـد و بـا خـلقـت وى ، آدم ابـوالبـشـر در دل خـود احـسـاس آرامـش كـرد و از وحـشت تنهایى رهایى یافت ، اما آن دو احتیاج به خوراك ، پوشاك و مسكن داشتند. خداى تعالى براى برطرف كردن این نیازمندى ها و فراهم ساختن انواع نعمت ها، آندو را در بهشت سكونت داد، و بدین منظور خطاب زیر را صادر فرمود:
یـا آدم اسـكـن انـت و زوجـك و كـلا مـنـهـا رغدا حیث شئتما و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین
(23)؛
اى آدم تو و همسرت در بهشت مسكن گزینید و از خوراكى هاى آن (وهرجاى آن ) خواستید به فـراوانـى و خـوشـى بـخـوریـد، ولى بـه ایـن یك درخت نزدیك نشوید كه از ستم گران خواهید شد.
هـم چـنـیـن خـداونـد بـه آن دو گـوش زد كـرد كـه كـیـنـه اى را كـه ابـلیـس از شـمـا در دل دارد فـرامـوش نـكنید و از دشمنى او غافل نشوید و به هوش باشید كه شیطان شما از بهشت بیرون نكند.
فقلنا یا آدم هذا عدوّ لك و لزوجك فلا یخرجنّكما من الجنّة فتشقى
(24)؛
پـس گفتیم : اى آدم ! این (ابلیس ) دشمن تو و (دشمن ) همسر توست ؛ مبادا شما را از بهشت بیرون كند كه به زحمت خواهى افتاد.
آدم و حوّا در بهشت
آدم و حـوّا بـه دنـبـال ایـن فرمان با دستورى كه از طرف پروردگار صادر شد در بهشت مسكن گرفتند و از انواع نعمت ها و لذایذ بهشتى بهره مند شدند و بدون هیچ رنج و زحمتى روزگار خود را به سر مى بردند، نه به فكر گرسنگى بودند و نه از برهنه ماندن تـرس ‍ داشـتـند، نه تشنه مى شدند و نه از سرما و گرما واهمه داشتند، زیرا خدا به آدم فـرمـوده بود:تو را در بهشت این نعمت هست كه نه گرسنه مى شوى و نه برهنه ، نه تشنه خواهى شد و نه آفتاب زده
(25).
شیطان كه همه بدبختى هاى خود و رانده شدن از درگاه الهى را از آدم مى دانست ، چنان كه گـفـتـیـم كـیـنـه او را بـه سـخـتـى در دل گرفته بود و درصدد بود تا به هر ترتیبى موجبات گمراهى آدم و فرزندانش را فراهم سازد و حتّى به خدا سوگند یاد كرده بود كه بـه هـر نحو و از هر سویى كه بتواند آدمیان را گمراه نموده و مانند خودبدبخت و جهنّمى خـواهـد كـرد، در چـنین موقعیتّى چگونه مى تواند آسوده بنشیند و آدم را در آن لذّت هاى بى پـایـان مـادى و معنوى غوطه ور ببیند و نصیب وى فقط حسرت و پشیمانى باشد، و شاید اگـر انـتـقام هم در سر او نبود، همان حسد و تكبّرى كه داشت او را آسوده نمى گذاشت و در صـدد از بـیـن بـردن نـعمت هاى بى حدّ الهى از آدم و حوّا برمى آمد. مگر نه این كه او سبب تـكـبرى كه به انسان ورزید و خود را برتر از او دانست حاضر نشد در برابرش سجده كـنـد و از فرمان پروردگار خود سرپیچى كرد و آن همه عبادت ها و زحمات چندهزار ساله خـود را تباه ساخت ، و به سبب رشك و حسدى كه به مقام آدم برد براى همیشه خود را مورد لعنت و رانده شده درگاه خداى خویش گردانید.
حالا چه نقشه هایى براى فریب آدم و حوّا طرح كرد؟ و در چه لباس هایى درآمد؟ و به چه ترتیبى به بهشت راه پیدا كرد و خود را به آدم و حوّا رسانید؟ و یا از خارج بهشت با آن هـا سـخـن گـفـت و آن دو را وسـوسـه كـرد و بـا هـمان وسوسه ها سبب اخراج آن دو از بهشت گردید... درست معلوم نیست .
در قرآن كریم و احادیث معتبر صریحا چیزى در این باره نرسیده است . در بعضى روایات غیرمتعبر آمده است كه در كالبد طاووس یا مار درآمد و وارد بهشت شد،
(26)كه بر فرض صحّت ، بعید نیست كنایه از فریبا بودن ، زیبایى لباسى بوده كه با آن جامه نزد آدم و حوّا در آمد و بدین وسیله آن دو را فریب داد.
امّا طریقه فریب و راهى را كه بدین منظور انتخاب كرد و سخنانى كه به آدم و حوّا گفت ، در قـرآن و احـادیـث بـه تـفصیل نقل شده است . و چنین استفاده مى شود كه گویا شیطان در فكر بوده تا نقطه ضعفى در انسان پیدا كند و از آن راه پیش آید از طرز پیشنهادى كه در مـورد خـوردن میوه آن درخت به آدم و حوّا یا به آدم تنها نمود، مى توان حدس زد كه از كدام یك از غرایز انسانى استفاده كرد.
شـیـطـان بـراى پـیـش بـردِ ایـن هـدف ،بـه صـورت خـیـرخـواهـى دل سـوزدرآمـده و بـه آدم گـفـت :مـى خـواهـى تـاتـورابـه درخـت ابدیّت و ملك جاودانى راهنمایى كنم ؟
(27) یاهر دوى آن هارا مخاطب ساخته چنین گفت :پروردگارتان از نزدیك شدن به این درخت نهیتان نكرد مكر ازبیم آن كه دوفرشته مجرّد شوید یازندگى جاودانه یابید(28) اگرازاین درخت بخورید به صورت فرشتگان درآمده و براى هـمـیـشـه در بـهـشـت جـاویـدان مـى مـانـیـد،و بـه دنبال این گفتار و براى این كه سخنش در دل آن دو كـارگر افتد و وسوسه ا اثر كند، به دروغ سوگندى هم براى ایشان یاد كرد كه من در این گفتار نظرى جز خیرخواهى و دل سوزى شما ندارم .
در حـدیـث دیـگـرى آمـده اسـت كـه ابـتدا نزد حضرت آدم آمد و هرچه خواست آدم را فریب دهد، وسـوسه اش كارگر نشد از این رو به سراغ حوّا رفت و او را با سخنان فریبنده اى كه گفت با خود همراه كرد و با هم نزد آدم آمدند و از طریق حوّا او را فریب داد.
(29)
از ایـن رو در روایـات آمـده اسـت كـه زنـان دام شـیـطان اند(30) و هرگاه شیطان دستش از همه جا كوتاه شود به سراغ آن ها مى رود.
در حدیث است كه چون آدم به زمین هبوط كرد، جبرئیل نزد وى آمد و پرسید:اى آدم مگر خدا تـو را بـه دسـت قدرت خویش ‍ نیافرید و از روح خویش در تو ندمید و فرشتگان را به سـجـده بـر تـو ماءمور نكرد؟ پس چرا با این فضیلت و مقامى كه به تو داد نافرمانیش ‍ كردى ؟ در پاسخ گفت :اى جبرئیل شیطان براى من قسم خورد كه خیرخواه من است و آن سخن را از روى دل سوزى مى گوید و من باور نمى كردم كه كسى بتواند به خدا قسم دروغ بخورد
(31)
در حـدیـث دیگرى است كه رسول خدا(ص ) در شب معراج ، شاهد مناظره موس و آدم (ع ) بود. موسى گفت :اى آدم تو نبودى كه خداوند به دست قدرت خویش تو را آفرید و از روح خـود در تـو دمید، فرشتگان را به سجده ات ماءمور و بهشتش را برتو مباح كرد، در جوار رحمت خود جایت داد و رو در رو با تو سخن گفت ؟ آن گاه تو را از یك درخت نهى كرد، ولى تـو نـتـوانـسـتـى خوددارى كنى تا سبب هبوط خود به زمین گشتى و خود را نگاه نداشته و فریب ابلیس را خوردى و بدین وسیله ما را از بهشت بیرون آوردى ؟.
آدم گفت :فرزندم با پدر خود در این مورد به آرامى سخن گوى كه دشمن از راه فریب و خـُدعـه پـیـش آمـد و بـراى مـن قـسـم خـوردم كـه در گـفـتـارش خـیـرخـواه و دل سـوز اسـت ، نـزد من آمد و گفت :اى آدم من براى تو غمگینم !گفتم :چرا؟ گـفـت :بـراى آن كـه من با تو ماءنوس گشته و از نزدیك بودن با تو بهره مندم ، اما مى دانم كه تو از این جا مى روى و وضع ناخوشایندى پیدا مى كنى ! گفتم :چاره چـیـسـت ؟ گـفـت :چـاره بـه دسـت تـوسـت . مـى خـواهى تو را به آن درختى كه سبب جـاویـدان مـانـدن و فـرمان روایى بى زوال مى گردد راهنمایى كنم . تو با همسرت از آن بـخـوریـد تـا هـمـیـشـه بـا مـن در بـهـشـت بـاشـیـد؟ و بـه دنبال آن قسم دروغ خورد كه این سخن را از روى خیرخواهى مى گوید. اى موسى ، من گمان نمى كردم كه كسى بتواند قسم دروغ به خدا بخورد....
(32)
بـه هر صورت آدم را وادار كرد كه به آن درخت نزدیك شود و یا بدان دست زند. و در این كـه آیـا آدم با این عمل ، خلافى انجام داد یا اصلا خلافى نبود و بهتر آن بود كه آن كار ار نمى كرد، و این كه خداوند از خوردن آن نهى فرمود، براى تذكر و ارشاد به این حقیقت بـود كـه اگـر بـدان دسـت زنـد، از نـعـمـت هـاى بـهـشـتـى مـحروم مى گردد و چنان كه خدا فرمود:از ستمكاران گردند یا به بدبختى گرایند و به اصطلاح نهى ارشـادى بـود بـحثى است و ظاهر همین است كه مرتكب خلاف و گناهى نشد و بهتر بود كه انـجـام ندهد. در هر حال همین عمل سبب شد تا از مرتكب خلاف و گناهى نشد و بهتر بود كه انـجـام نـدهـد. در هـر حـال هـمـیـن عمل سببب شد تا از نعمت هاى بهشتى و سكونت در آن محروم گردد و به دنبال آن ، خطاب شد:
اهبطا منها جمعیا بعضكم عدو فامّا یاتینّكم منّى هدى فمن اتّبع هداى فلا یضلّ و لایشقى ، و من اعرض عن ذكرى فانّ له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى
(33)؛

 


برچسب ها: انبیاء،
[ یکشنبه 7 آبان 1391 ] [ 09:43 ب.ظ ] [ حسین احمدی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

فال حافظ